Nápoles,Napoli, a Napolitano,,en,napule,,it,és la ciutat més poblada del,,es,sud d'Itàlia,,es,capital de la regió de,,es,Campània,,en,i de la,,es,Ciutat metropolitana de Nàpols,,es,units als de la seva,,es,àrea metropolitana,,es,Té una gran riquesa,,es,històrica,,es,cultural,,en,gastronòmica,,es,el que va portar a la,,es,Unesco,,en,a declarar la seva centre històric,,es,Patrimoni de la Humanitat,,es,grecs,,es,romans,,es,bizantins,,es,Normandia,,gl,francesos i espanyols han deixat la seva empremta a Nàpols,,es,Va tenir també una breu dominació austríaca en les primeres dècades del,,es,segle XVIII,,es,després de la qual va esdevenir el centre polític del regne independent de les,,es,dues Sicilias,,gl,governat pels Borbó,,es,va passar a formar part del,,es,Regne d'Itàlia,,es,al,,es,segle XX,,es,durant el,,es,feixisme,,it,i en la reconstrucció subsegüent a la,,es,Segona Guerra Mundial,,es Napule) es la ciudad más poblada del sur de Italia, capital de la región de Campania y de la Ciudad metropolitana de Nápoles. La ciudad de Nápoles administrativa tiene algo menos de un millón de habitantes, que, unidos a los de su área metropolitana, se elevan a 3,7 millones.

Tiene una gran riqueza histórica, artística, cultural i gastronómica, lo que llevó a la Unesco a declarar su centro histórico Patrimonio de la Humanidad.Griegos, romanos, bizantinos, normandos, franceses y españoles han dejado su huella en Nápoles. Tuvo también una breve dominación austríaca en las primeras décadas del siglo XVIII tras la cual se convirtió en el centro político del reino independiente de las Dos Sicilias, gobernado por los Borbones. L'any 1861 pasó a formar parte del Reino de Italia. En el siglo XX, durante el fascismo y en la reconstrucción subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial es va edificar gran part de la perifèria,,es,En les últimes dècades,,es,Nàpols s'ha dotat d'un districte financer amb,,es,gratacels,,es,CDN,,en,i infraestructures com el,,es,TAV,,it,cap,,es,roma,,en,o un,,es,xarxa de metro,,es,en procés d'expansió,,es,D'altra banda,,es,també li aclaparen grans problemes com el,,es,crim organitzat,,es,molt present en la vida dels seus habitants i que constitueix un fre al desenvolupament econòmic i social,,es,o d'una altra naturalesa,,es,les forces tel·lúriques,,es,la ciutat ha sofert grans terratrèmols i l'activitat volcànica és vigilada constantment,,es.

En las últimas décadas, Nápoles se ha dotado de un distrito financiero con rascacielos (CDN) e infraestructuras como el TAV, hacia Roma, o una red de metro en proceso de expansión. Por otra parte, también le acucian grandes problemas como el crimen organizado, muy presente en la vida de sus habitantes y que constituye un freno al desarrollo económico y social; o de otra naturaleza, las fuerzas telúricas: la ciudad ha sufrido grandes terremotos y la actividad volcánica es vigilada constantemente.

Deixa un comentari